Search
Search
Close this search box.

Opracowywanie oraz aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem, który jest sporządzany dla każdego miejsca publicznego jak instytucje publiczne czy przedsiębiorstwa. Dla każdego takiego miejsca muszą być przygotowane instrukcje bezpieczeństwa, plany ewakuacyjne oraz musi być wyposażone w odpowiednie urządzenia i instalacje przeciwpożarowe. Dzięki temu w razie pożaru każda z obecnych w konkretnym miejscu osób wie, jak się ewakuować, jak w miarę możliwości brać udział w ugaszeniu ogniska pożaru. Każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi spełniać wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Powyższe rozporządzenie bardzo precyzyjnie określa zawartość oraz zagadnienia, które w tym dokumencie muszą się znaleźć. Prawidłowo sporządzona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi być przekazana właściwej jednostce Straży Pożarnej. Nasi inspektorzy ochrony przeciwpożarowej przy wykonywaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przeprowadzają dokładną inwentaryzację wszystkich obiektów znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa wraz z zainstalowanymi w nich urządzeniami przeciwpożarowymi. Sprawdzają obowiązujące w obiekcie procedury ewakuacyjne, a w przypadku ich braku opracowują je. Na tej podstawie sporządzają Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego oraz planami ewakuacyjnymi. Finalnie doradzamy jak wdrożyć gotową instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz pomagamy w przekazaniu dokumentu do Państwowej Straży Pożarnej. Warto pamiętać, że każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego musi być co 2 lata aktualizowana lub po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy opracować dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję użyteczności publicznej (np. szkoła, bank), zamieszkania zbiorowego (np. hotel, schronisko), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdy:

– występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (bez względu na gabaryty obiektu),

– kubatura brutto przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),

– kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,

– powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, takich jak stacje uzdatniania wody, czy składowiska odpadów.

masz pytanie dotyczące naszej oferty?