Search
Search
Close this search box.

Audyt warunków pracy

Na Pracodawcy ciąży obowiązek dbania o prawidłowy stan bezpieczeństwa i higieny pracy, który będzie zgodny z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ogólnych przepisów BHP oraz Kodeksie Pracy. W wyniku przeprowadzonego audytu określamy zarówno stan obecny, jak i przedstawiamy propozycję zmian, które spowodują, że przedsiębiorstwo będzie spełniało wszystkie aktualne wymagania, które narzucają przepisy.

W ramach wykonywanego audytu sprawdzamy między innymi:

– dokumentację oceny ryzyk zawodowych,

– wykazy substancji szczególnie niebezpiecznych,

– pomieszczenia sanitarno – higieniczne,

– warunki w poszczególnych pomieszczeniach,

– warunki na poszczególnych stanowiskach pracy,

– instrukcje stanowiskowe,

– instrukcje obsługi maszyn,

– stan techniczny i terminy badań urządzeń, które wymagają nadzoru Urzędu Dozoru Technicznego,

– działalność komisji BHP,

– podręczny sprzęt gaśniczy,

– dokumentację wypadkową,

– dokumentację chorób zawodowych,

– praktyczne aspekty ewakuacji na terenie obiektów,

– zasadność stosowania i sposób zapewnienia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,

 – zapewnienie sprawnego systemu pierwszej pomocy,

– aktualność pracowniczych badań profilaktycznych oraz do celów sanitarno- epidemiologicznych. 

masz pytanie dotyczące naszej oferty?