Search
Search
Close this search box.

Postępowania powypadkowe

Jeżeli w zakładzie pracy dochodzi do wypadku przy pracy, to na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanemu pracownikowi, a także przeprowadzenia postępowania powypadkowego zgodnego z obowiązującymi przepisami.

W razie wypadku przy pracy należy:

1. Udzielić pierwszej pomocy.

    W pierwszej kolejności poszkodowany lub świadek zdarzenia zgłasza wypadek. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenie pierwszej pomocy pracownikowi jak i innym osobom, a także do działania w taki sposób, żeby zapobiec dalszemu zagrożeniu.

    2. Zabezpieczyć miejsce wypadku.

    Należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku, aż do momentu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, a zwłaszcza:

    – uniemożliwić włączenie maszyn i urządzeń, które zostały zatrzymane wskutek wypadku,

    – uniemożliwić dostęp niepowołanym osobom,

    – przeciwdziałać zmianom w rozmieszczeniu maszyn, urządzeń, narzędzi – ich lokalizacja może pomóc w odtworzeniu sposobu powstania wypadku i ustaleniu przyczyny

    3. Zawiadomić właściwe organy np. Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę

    W przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego pracodawca ma obowiązek przekazać informację właściwemu ze względu na miejsce zdarzenia Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz powiadomić Prokuraturę.

    4. Powołać zespół powypadkowy.

    W celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku powołuje się zespół powypadkowy w którego skład wchodzą pracownik służby bezpieczeństwa praz społeczny inspektor pracy. W przypadku braku obowiązki stworzenie służby bezpieczeństwa, zadania te wykonuje pracodawca lub oddelegowany pracownik, któremu pracodawca przekazał zadania służby BHP lub specjalista spoza zakładu. Kiedy w zakładzie nie ma społecznego inspektora pracy zamiast niego może wystąpić przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

    5. Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku.

    W celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przeprowadza się szereg czynności na koszt pracodawcy, a w szczególności:

    – szczegółowe oględziny miejsca wypadku (maszyny, urządzenia, warunki pracy),

    – wykonanie dokumentacji fotograficznej, sporządzenie szkiców sytuacyjnych itp.,

    – wysłuchanie poszkodowanego,

    –  wysłuchanie ewentualnych świadków wypadku,

    – zebranie wszelkich przydatnych dowodów,

    – uzyskanie dokumentacji i informacji od lekarzy udzielających pomocy, leczących,

    – zebranie dowodów od innych służb (np. Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe)

    – dokonanie kwalifikacji wypadku zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym

    6. Stworzyć protokół powypadkowy, który jest następnie zatwierdzany przez Pracodawcę oraz przekazywany Poszkodowanemu oraz w przypadku wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych właściwym organom.

    Zespół powypadkowy w wyniku przeprowadzonych czynności wymienionych w punkcie wyżej przygotowuje protokół powypadkowy. Jest on podstawą do starania się przez poszkodowanego lub jego rodzinę o odszkodowanie. W protokole powypadkowym powinny być zawarte wszystkie istotne informacje dotyczące okoliczności wypadku i jego przyczyn wraz z dokumentacją taką jak: wyjaśnienia świadków, poszkodowanego, zaświadczenia lekarskie, zdjęcia i szkice z miejsca wypadku.

    Na przygotowanie protokołu zespół powypadkowy ma 14 dni od momentu zgłoszenia wypadku. Następnie poszkodowany ma możliwość zapoznania się z protokołem i ewentualnie wnieść do niego uwagi i zastrzeżenia. W przypadku ich wniesienia zespół powypadkowy ma 5 dni na ich uwzględnienie. Następnym etapem jest zatwierdzenie protokołu przez pracodawcę, na co ustawodawca daje kolejne 5 dni.

    Gotowy protokół przekazuje się poszkodowanemu lub jego rodzinie w przypadku wypadku śmiertelnego. W przypadku wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych protokół przekazuje się również właściwym organom tj. Prokuraturze oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

    7. Wpisanie wypadku przy pracy w rejestrze wypadków.
    8. Wypełnienie i przekazanie do Głównego Urzędu Statystycznego karty statystycznej wypadku.
    9. Określenie i wdrożenie środków profilaktycznych po wypadku.
    masz pytanie dotyczące naszej oferty?