Search
Search
Close this search box.

Nadzory BHP i ppoż. (outsourcing)

Stały nadzór, który pełnimy w ramach służby w wielu przedsiębiorstwach w ramach umów pomiędzy naszymi firmami, jest bardzo wygodną formą współpracy dla obydwu stron. Nie wiąże się z zatrudnieniem kolejnej osoby na umowę o pracę, a jedynie na realizacji umowy, na podstawie której, my wykonujemy nadzór i wystawiamy Klientowi za tą usługę każdego miesiąca fakturę. Klient decydując się na stałą współpracę ma zapewnioną ciągłe i pełne doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Nadzór BHP pełniony na stałe zapewnia możliwość bieżącego reagowania na pojawiające nieprawidłowości i daje poczucie „zaopiekowania” pracownikom oraz pewność pracodawcy, że w przypadku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Straży Pożarnej.

Przepisy nakładają na pracodawców zatrudniających ponad 100 osób obowiązek utworzenia w zakładzie pracy służby i higieny pracy. Zasady tworzenia tej służby określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku nr 109, poz. 704 ze zmianami). Wg. Powyższego rozporządzenia, w zakładzie zatrudniającym od 100 do 600 pracowników pracodawca może utworzyć jednoosobową komórkę BHP, której pracownikiem będzie osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy. Możliwe jest również utworzenie służby BHP w takim zakładzie w drodze nawiązania odrębnego stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym już u tego pracodawcy na innym stanowisku.

W mniejszych zakładach zatrudniających do 100 osób zadania służby BHP może wykonywać pracownik zatrudniony przy innej pracy. W firmach do 10 lub 20 (zależnie od kategorii ryzyka) również pracodawca może wykonywać zadania służby BHP, jeżeli oczywiście posiada odpowiednie kwalifikacje. W firmach powyżej 600 zatrudnionych osób na każde 600 osób musi przypadać jeden pracownik służby BHP zatrudniony na pełny etat tylko i wyłącznie na stanowisku służby BHP.

W małych i dużych przedsiębiorstwach, w przypadku braku odpowiednich pracowników zadania służby mogą być zlecone zewnętrznemu specjaliście do spraw BHP na przykład na podstawie umowy cywilnoprawnej. Nie zwalnia to oczywiście pracodawcy z odpowiedzialności za prawidłowy stan BHP w jego zakładzie. Osoba zajmująca się w ramach outsourcingu BHP musi spełniać kryteria specjalisty ds. BHP w rozumieniu odpowiednich przepisów. Członkowie naszego zespołu obsługują naszych Klientów w ramach outsourcingu jak również są zatrudniani na etatach członków służby BHP.

W ramach Nadzoru BHP oferujemy między innymi:

– opracowanie instrukcji BHP,

– doradztwo BHP,

– kontrolę warunków pracy,

– szkolenia wstępne i okresowe,

– opracowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji i rejestrów,

– prowadzenie postępowań powypadkowych,

– tworzenie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego,

– tworzenie i aktualizacja planów ewakuacyjnych,

– doradztwo w zakresie dostosowanie warunków pracy do zmieniających się przepisów i wymagań,

– raportowanie aktualnego stanu firmy pod kątem bezpieczeństwa pracy,

– raportowanie aktualnego stanu firmy pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

– reprezentowanie firmy przez organami kontrolnymi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Straż Pożarna.

Od wielu lat prowadzimy nadzory w zakresie BHP oraz ochrony Nasza firma specjalizuje się w stałej obsłudze firm z terenu Gorzowa Wielkopolskiego, pobliskich miejscowości jak Zielona Góra, Strzelce Krajeńskie, Dębno, Witnica, Drezdenko, Choszczno, Słubice, Barlinek, Kostrzyn, Drezdenko oraz całego województwa lubuskiego oraz Poznania, Szczecina.

masz pytanie dotyczące naszej oferty?